Στο άνω μέρος της εκτύπωσης απεικονίζονται τα βαρύκεντρα του αριστερού και δεξιού πέλματος καθώς και το βαρύκεντρο του σώματος (στο κέντρο) .

    Στις γραφικές παραστάσεις αποτυπώνονται οι διακυμάνσεις ή ταλαντώσεις, αριστερά- δεξιά σε σχέση με το βαρύκεντρο του σώματος στην πρώτη, και μπρος - πίσω σε σχέση με το βαρύκεντρο στη δεύτερη κατά την διάρκεια της στατικής μέτρησης.